Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

7118 9f4c 420
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaczoo czoo
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
9209 117c 420
Read as much as you can. Nothing will help you as much as reading.
— J. K. Rowling 
4254 c3d8 420

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialittlefool littlefool

vanmorison:

my life is constantly just an inner monologue of “why did I do that”

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa

November 07 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viayourheartbeat yourheartbeat
8779 48d3 420
Reposted from777727772 777727772 viaburnmyshadow burnmyshadow
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
0589 4d05 420

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
8768 5288 420
Reposted fromsunlight sunlight
6239 9cd1 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viainsanedreamer insanedreamer
2976 2b37 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahavingdreams havingdreams
4068 d445 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl