Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa
8471 9fbf 420
Reposted fromteijakool teijakool viainsanedreamer insanedreamer
0237 78a7 420
4875 72a9 420

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
8802 f2e4 420
Reposted fromensh ensh viainsanedreamer insanedreamer
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacktoblack blacktoblack
3010 2bc2 420
Reposted fromrenirene renirene viasoko soko
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
8864 a148 420
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
0202 f949 420
Reposted fromqb qb viahavingdreams havingdreams
0603 f016 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
9169 892b 420
może karma wraca...

June 20 2018

Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
8061 abcd 420
Reposted frombabyface babyface viahelpmeimhungry helpmeimhungry
2305 804e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle

May 24 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl